Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie

Statut Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
w Szklarskiej Porębie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Karkonoska Lokalna Organizacja Turystyczna zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest Lokalną Organizacją Turystyczną.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie ustaw:
  1. prawo o stowarzyszeniach,
  2. o Polskiej Organizacji Turystycznej,
  3. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
  4. niniejszego statutu.
 1. Stowarzyszenie może używać symbolu (logo), odznaki i pieczęci na zasadach określonych
  w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie zostaje utworzony na czas nieokreślony.
 • §2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szklarska Poręba
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Karkonoszy i Gór Izerskich.
 3. Dla potrzeb realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może działać na obszarze całego kraju, a gdy wymaga tego cel statutowy również na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
  o tym samym lub podobnym profilu działania.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie
  z zasadami określonymi w ustawie.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być również jego członkowie.
 7. Stowarzyszenie może tworzyć grupy tematyczne (sekcje).

Rozdział II

Cele i środki działania

 • §3

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta, powiatu i województwa, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą.
 2. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym miasta, powiatu i województwa.
 3. Zwiększanie liczby turystów odwiedzających miasto, powiat i województwo.
 4. Wzrost wpływów z turystyki.
 5. Poprawa infrastruktury turystycznej w mieście, powiecie i województwie.
 6. Stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”.
 7. Inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi.
 8. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 9. Koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w mieście, powiecie i województwie.
 10. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.
 11. Wdrażanie strategii rozwoju turystyki i ochrona georóżnorodności na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.
 12. Promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.
 13. Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.
 14. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu.
 15. Działalność oświatowa, szkoleniowa i edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wiedzy o turystyce i w zakresie nauk o środowisku.
 16. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska
  i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
 17. Działania na rzecz ochrony środowiska.
 • §4

Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i wspieranie prac nad planami zagospodarowania turystycznego i rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.
 2. Prowadzenie działalności naukowej polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu i systematyzowaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym i społecznym na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.
 3. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji i wykładów związanych z turystyką, rekreacją
  i ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
 4. Organizowanie i propagowanie działań edukacyjnych na obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i edukacyjnej.
 6. Realizację zadań inwestycyjnych związanych z turystyką i kulturą.
 7. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie promowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
 8. Współpracę z ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania i waloryzację naukową stanowisk przyrodniczych
  i kulturowych na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich.
 9. Współpracę z międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach.
 10. Ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia i reprezentowanie tych interesów na zewnątrz.
 11. Gromadzenie środków na rzecz finansowania statutowej działalności.
 12. Nawiązanie kontaktów z mediami i prasą w celu promocji przedsięwzięć Stowarzyszenia.
 13. Propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji - letniej i zimowej we wszystkich jej formach.
 14. Prowadzenie działalności na rzecz młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób niepełnosprawnych.
 15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 16. Promocję zdrowia i aktywnego stylu życia.
 17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 19. Promocję aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 20. Promocję na rzecz aktywnego trybu życia osób w wieku emerytalnym.
 21. Promocję turystyki i krajoznawstwa.
 22. Wspieranie inicjatyw proekologicznych, ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 23. Współpracę z Lasami Państwowymi.
 24. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 25. Promocję historii i dziedzictwa kulturowego regionu.
 26. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 27. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 28. Promocję i organizację wolontariatu.
 29. Udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 30. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dolnego Śląska za granicą.
 31. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 32. Organizację koncertów i festiwali.
 33. Organizację wycieczek turystycznych.

 

 • §5
 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona, jako działalność odpłatna lub nieodpłatna
  w zakresie określonym w § 4 Statutu, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.
 3. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności(PKD):
  1. PKD 58.11.Z - wydawanie książek,
  2. PKD 58.13.Z - wydawanie gazet,
  3. PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  4. PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych,
  5. PKD 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  6. PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  7. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  8. PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  9. PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  10. PKD 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
  11. PKD 79.11.B - działalność pośredników turystycznych,
  12. PKD 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  13. PKD 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  14. PKD 79.90.B - działalność w zakresie informacji turystycznej,
  15. PKD 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  16. PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
   gdzie indziej niesklasyfikowana,
  17. PKD 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  18. PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  19. PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  20. PKD 93.19.Z - pozostała działalność związaną ze sportem,
  21. PKD 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  22. PKD 91.02.Z - działalność muzeów,
  23. PKD 91.03.Z - działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
  24. PKD 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  25. PKD 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  26. PKD 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  27. PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  28. PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację,
  29. PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  30. PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
  31. PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych.
  32. PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony na inne cele.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • §6
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych
 3. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele.
 • §7
 1. Członkiem zwyczajnym mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, przedsiębiorcy, oraz inne osoby prawne, które akceptują cele statutowe Stowarzyszenia i które złożą deklarację członkowską na piśmie lub stosowną uchwałę podmiotu prawnego oraz zostaną zarekomendowane przez dwóch członków zwyczajnych.
 2. Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną działa osobiście, pozostali członkowie działają poprzez swoich przedstawicieli, o których pisemnie powiadamiają Zarząd Stowarzyszenia. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.
 4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 5. Osoba prawna, niemająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

 • §8
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która uznaje Statut i zasady programowe Stowarzyszenia oraz zadeklarowała pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie wniosku lub stosownej uchwały podmiotu prawnego i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę nie później niż w ciągu trzech miesięcy.
 3. Osoba prawna bierze udział w działalności Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela, o którym pisemnie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia.
 • §9
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów statutowych i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • §10
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w jego bieżących pracach oraz zgłaszać pomysły i wnioski zmierzające do lepszego i pełniejszego wprowadzania w życie założeń statutowych,
  3. zgłaszać wnioski do działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  5. uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenia,
  6. uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków,
  7. wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  8. obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.
  9. używać symbolu i odznak Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • §11
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brać udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
  3. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. poprzez swoją działalność podtrzymywać i umacniać pozytywny wizerunek Stowarzyszenia,
  5. opłacać regularnie składki członkowskie.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • §12
 1. Składki członkowskie są przeznaczone na realizację zadań statutowych i nie podlegają zwrotowi.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
 • §13

Zabrania się członkom Stowarzyszenia:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • §14

Ustanie członkostwa następuje w przypadkach:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia lub przedstawieniu stosownej uchwały podmiotu prawnego.
 2. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu w przypadku osoby fizycznej.
 3. Śmierci osoby fizycznej.
 4. Likwidacji osoby prawnej.
 5. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku:
  1. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  2. zalegania z opłacaniem składek lub nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia dłużej niż 6 miesięcy,
  3. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał,
  4. ustawicznego braku udziału w działalności Stowarzyszenia.
 6. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 - to dniowym wyprzedzeniem.
 7. Od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna i podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • §15
 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek rezygnacji, jego odwołania lub śmierci.
 4. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 5. Kadencja wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

 • §16
 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
  1. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem decyzyjnym,
  2. członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
  1. jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków zwyczajnych w I terminie,
  2. bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
 6. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie 15 minut po pierwszym.
 7. Walne Zebranie Członków prowadzonej jest przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu i obraduje według uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu obrad.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem punktu 11. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma 1 głos. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w 2 ust. 4 wymagają bezwzględnej większości głosów.
 12. Z podejmowanych uchwał, głosowań, wyborów sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 • §17
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. Przy zarządzie powyżej 3 osób, może być wybrany drugi wiceprzewodniczący
  i sekretarz.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, lub dwóch członków Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy statutowej liczby członków. Przy równej liczbie głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
  11. uchwalanie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych normujących działalność Stowarzyszenia, z wyłączeniem regulaminu Komisji Rewizyjnej.
  12. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) upływu kadencji,

b) śmierci,

c) rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,

d) decyzji Walnego Zebrania.

 1. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 • §18
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia pod kątem zgodności ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania oraz przepisami prawa,
  2. Kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem zgodności z przepisami prawa, zasadami finansowo – gospodarczymi Stowarzyszenia, a także celowości, gospodarności i rzetelności,
  3. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
  5. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  6. przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli, uwagi, wnioski oraz zalecenia pokontrolne,
  7. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  8. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • §19
 1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zebraniu Członków sprawozdawczo-wyborczym
  z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich z kandydowania do władz Stowarzyszenia
  w najbliższej kadencji.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władzę i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
 5. Przewodniczący Komisji rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 • §20

Do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz sporach, których stroną jest członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej upoważniona jest osoba - pełnomocnik powoływany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 • §21
 1. Członkowie Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, a koszty ich uczestnictwa w tych pracach pokrywa Stowarzyszenie na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w regulaminie uchwalanym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 • §22
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, subwencje, granty,
  3. udziały, lokaty,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. dochody z działalności gospodarczej.
  6. dochody z działalności statutowej
  7. aktywa
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • §23
 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd w zakresie posiadanych środków i stanu posiadania.
 4. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków.
 5. Górną granicę wysokości zobowiązań, które może zaciągać Zarząd określa Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

 • §24
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany nazwy, statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
 3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele zbliżone do prowadzonej działalności.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 • §25
 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Kodeksu Cywilnego.