Walne Zebranie członków LOT w Szklarskiej Porębie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z uchwałą Zarządu LOT Szklarska Poręba uprzejmie informuję że:

Dnia 17 maja (środa) w Kawiarni Esplanada,  ul. Pstrowskiego 5a, Szklarska Poręba odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

godz. 17.00 –  pierwszy termin zebrania

godz. 17.15 –  drugi termin zebrania (w razie braku quorum)

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdania Zarządu LOT merytoryczne i finansowe za 2016 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za 2016 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) i podjęcie stosownych uchwał.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 r.
 11. Dyskusja dot. kierunków działań LOT w nadchodzącym okresie
  1. Szrenicka Karta Wakacyjna
  2. Organizacja 50 OTGPS
 12. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków I Uchwał.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze statutem aby wsiąść czynny udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym należy być członkiem LOT Szklarska Poręba i mieć na bieżąco uregulowane składki członkowskie.

za zarząd

Grzegorz Sokoliński

przewodniczący LOT Szklarska Poręba