Walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z uchwałą Zarządu LOT Szklarska Poręba uprzejmie informuję że:

Dnia 27 czerwca (poniedziałek) w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej  ul. Słowackiego 13, Szklarska Poręba odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie

 

godz 18.00 –  pierwszy termin zebrania

godz 18.15 –  drugi termin zebrania (w razie braku quorum)

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdania Zarządu LOT merytoryczne i finansowe za 2015 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za 2015 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) i podjęcie stosownych uchwał.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania LOT
  1. dyskusja
  2. głosowanie
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu LOT wynikającej z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach
  1. dyskusja
  2. głosowanie
 13. Dyskusja dot. kierunków działań LOT w nadchodzącym okresie.
 14. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków I Uchwał.
 15. Wolne wnioski, sprawy różne.
 16. Zakończenie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze statutem aby wziąść czynny udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym należy być członkiem LOT Szklarska Poręba i mieć na bieżąco uregulowane składki członkowskie.

za zarząd

Grzegorz Sokoliński

przewodniczący LOT Szklarska Poręba